A MAXER Hosting Kft. szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (rövid neve: ÁSZF)

 

 

Hatályos: 2022.05.11.

 

 

A Szolgáltató neve, címe, elérhetőségei

Cégnév: MAXER Hosting Kft.

Székhely: 9021 Győr, Arany János u. 31.

Levelezési cím: 1616 Budapest Pf. 373.

Cégjegyzékszám: 08-09-013763

Adószám: 13670452-2-08

A Szolgáltató hivatalos weboldala: https://maxer.hu

E-mail: info@maxer.hu

Telefonszám: (+36) 1 257 9913

 

 

1. Fogalmi meghatározások

Adatvédelmi szabályzat: a Szolgáltató által kezelt személyes adatok kezeléséről szóló szabályzat.

Control Center: a Szolgáltató által üzemeltetett, https://control.maxer.hu URL-en keresztül elérhető adminisztrációs rendszer.

Domain regisztrációs megrendelőlap: domainek igénylésével, regisztrálásával, delegálásával, fenntartásával összefüggő szolgáltatások igénylésére rendszeresített űrlap.

Tárhely szolgáltatás megrendelőlap: tárhely szolgáltatás igénylésére rendszeresített űrlap, ideértve a webtárhely, VPS, SSD, Nextcloud és felhő tárhelyek igénylését is.

Megrendelőlap: a Domain regisztrációs megrendelőlap és/vagy Tárhely szolgáltatás megrendelőlap.

Szolgáltatás: bármely, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás, ideértve különösen a tárhely, domain, valamint a Szolgáltató honlapján hirdetett egyéb szolgáltatásokat.

Felek: Felhasználó és Szolgáltató együttesen.

Szerződés: Felhasználó és Szolgáltató között a Szolgáltatás nyújtására létrejövő vagy létrejött szerződés.

Felhasználó: Előfizető, Számlafizető és Domain jogosult együttesen.

Előfizető: a Szolgáltatást igénybe vevő egyéni, vagy üzleti megrendelő.

Számlafizető: a Szolgáltatást igénybe vevő egyéni, vagy üzleti megrendelő által a Megrendelőlapon eképpen megjelölt, ezáltal a Szerződésből eredő díjak megfizetésére kötelezett személy.

Felhasználó által kijelölt kapcsolattartó: a Szolgáltatást igénybe vevő egyéni, vagy üzleti megrendelő által a Megrendelőlapon technikai kapcsolattartóként megjelölt személy.

Domain Regisztrációs Szabályzat: domainek delegálásának, regisztrálásnak és fenntartásnak egységes rendjét biztosító, a domain használó és mások jogainak megóvását célzó szabályzat.

Nyilvántartó: A közdomainek kezelője (őrzi, fenntartja, hozzáférhetővé teszi a közdomainek alatt delegált domainekkel kapcsolatos adatokat).

Regisztrátor: A Nyilvántartó által felhatalmazott szolgáltató szervezetek valamelyike, amely a domaint igénylő vagy használó ügyfél szabad választása és megbízása alapján az ügyféllel szerződéses viszonyban állva a domain delegálással, regisztrálással és domain fenntartással kapcsolatos ügyeket intézi.

Domain jogosult: Domain-igénylő és Domain-használó együttesen.

Domain-igénylő: Valamely domain delegálására igényt benyújtott természetes személy vagy szervezet. Amennyiben az általa igényelt domain számára delegálásra kerül, domain-használóvá válik.

Domain-használó: Természetes személy vagy szervezet, akinek számára a domain delegálásra került.

Vis major: a Szolgáltató által a Szerződés megkötésekor előre nem látható, elháríthatatlan esemény.

Hozzáférési adat: olyan adat, amelyet a Szolgáltató a Rendszerhez történő hozzáféréshez, vagy azzal kapcsolatos logikai azonosítás céljából használ, ide tartozik különösen a felhasználónév, jelszó, e-mail cím.

Támogatás: Szolgáltató telefonon, e-mailben, Control Centeren keresztül történő 3 szintű támogatási szolgáltatása a Felhasználók részére, melynek célja a Szolgáltatás használatának megkönnyítése.

 

2. A Szolgáltatás tárgya, Szerződés tartalma

A Szolgáltatás tárgya a Szolgáltató által a https://maxer.hu/ honlapon közzétett Szolgáltatások biztosítása az ott meghatározott szolgáltatástípusokkal, módon, műszaki jellemzőkkel és gazdasági feltételekkel.

 

Szolgáltató a saját, vagy közreműködőinek (így különösen megbízott, vállalkozó, alvállalkozó, bérbeadó, más szolgáltató stb.) eszközein üzemeltetett hardvereszközökön futó szoftverek, illetve harmadik személyektől igénybe vett szolgáltatások (együttesen: Rendszer) és saját humán-erőforrásainak felhasználásával a Szerződésben meghatározottak szerint történő hozzáférést biztosít a Rendszerhez Felhasználó részére lehetővé téve különösen – az Előfizető által megrendelt szolgáltatástól és csomagtól függően – Interneten keresztül történő adatok, állományok bevitelét és kimásolását (feltöltését és letöltését), tárolását, Interneten keresztül nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételét (tárhely szolgáltatás), a Rendszerben működő  Felhasználó számára kijelölt virtuális számítógép használatát (VPS), valamint domain regisztrációs és más szolgáltatásokat nyújt.

 

Szolgáltató a Rendszerhez történő hozzáférést a jelen szerződésben, illetve a Szolgáltató honlapján meghatározott mindenkori technikai paraméterek mellett biztosítja, az ettől eltérő hozzáférést Szolgáltató kizárhatja. A Felhasználó által történő hozzáférés feltételeinek biztosítása Felhasználó feladata és felelőssége (ideértve különösen: az általános számítógép-felhasználói ismeretek, az Internetes felületen keresztül történő hozzáféréshez szükséges Felhasználói eszközök, Internet hozzáférés biztosítása, telepítése, konfigurálása és üzemeltetése, Internet-böngésző, FTP szoftver, stb.).

 

Szolgáltató a Rendszerhez történő hozzáférést folyamatosan napi 24 órában biztosítja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendszerhez történő hozzáférésben, a Rendszer üzemelésében kiesések, leállások fordulhatnak elő.

 

A Felhasználó a Szerződésben meghatározott feltételek maradéktalan teljesítése esetén jogosult a Rendszert használni.

 

3. Szolgáltatás nyújtása

Szolgáltató jelen szerződés alapján, amennyiben jelen szerződés kifejezetten másként nem rendelkezik, az általában elvárható gondosság követelményének megfelelően végzi tevékenységét.

 

Szolgáltató a jelen szerződésben meghatározott Szolgáltatásokat folyamatosan, esetleges rendelkezésre állási kiesésekkel és leállásokkal, a jelen szerződésben meghatározott hibajavítási feltételek melletti rendelkezésre állási és más paraméterek mellett nyújtja.

Nem tartoznak bele a rendelkezésre állás számításába a karbantartások, a vis major és az esetleges harmadik fél által biztosított szolgáltatások. A normál rendelkezésre álláson felüli elérhetetlenség esetén Előfizető kérhet pénzvisszafizetési garanciát vagy jóváírást a Szolgáltatótól a 12. pontban leírtaknak megfelelően. Ezen felül a Szolgáltató nem vállal más anyagi felelősséget, ez vonatkozik az elmaradt haszonra.

 

Ha a szolgáltatás szüneteltetésére az Ügyfél előzetes, 15 nappal korábban történő értesítése mellett a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt - más ésszerű műszaki megoldás hiányában - kerül sor és ez alkalmanként és naptári hónaponként az 1 napot nem haladja meg („rendszeres karbantartás'), úgy az ilyen technikai szüneteltetés időtartama nem minősül szerződésszegésnek. Rendszeres karbantartásnak minősül különösen azon technikai eszközök üzemképes állapotban való tartására vonatkozó karbantartási tevékenység, amely biztosítja a Szolgáltató weboldalán közzétett minőségi célértékek elérésének folyamatos fenntartását. A rendszeres karbantartás biztosítja az üzemelés hatására fokozatosan csökkenő üzembiztonság időszakonkénti növelését, lassítva ezzel a technikai eszközök elhasználódásának folyamatát. A rendszeres karbantartás körébe tartoznak továbbá mindazon tevékenységek, amelyek a Szolgáltatás nyújtásához szükséges kiszolgáló eszközök meghibásodásának megelőzése érdekében karbantartási munkákat igényelnek (pl. diszkbővítés, stb.).

 

Szolgáltató díjfizetési késedelem vagy más szerződésszegés esetén jogosult a Felhasználó hozzáférését időlegesen vagy véglegesen korlátozni, vagy azt kizárni egyoldalú döntése alapján, külön értesítés nélkül. Díjfizetési késedelem esetén ezt a korlátozást Szolgáltató mindaddig fenntarthatja, amíg a Felhasználó a teljes hátralékos összeget ki nem egyenlíti, vagy más szerződésszegést meg nem szünteti.

 

Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatás körében felmerülő hibák vonatkozásában Szolgáltató nem köteles felvenni a kapcsolatot harmadik személyekkel, így különösen nem köteles más szolgáltatókat a hiba kiküszöbölése végett megkeresni. Amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatos bármely hiba oka harmadik személyek szolgáltatásával, tevékenységével összefüggésben keletkezik, vagy áll fenn, úgy az annak megszüntetése érdekében szükséges lépések, megkeresések megtételére Felhasználó kizárólagosan köteles. Felek rögzítik, hogy Szolgáltatót a Szolgáltatás ilyen oknál fogva történő nem megfelelő működéséért felelősség nem terheli.

 

Szolgáltató a Szolgáltatás működését, különösen a figyelt események körét meghatározó saját jogkörében meghozott döntése alapján monitorozza.

 

4. Domain szolgáltatások nyújtására vonatkozó rendelkezések:

Felek rögzítik, hogy a domain szolgáltatások vonatkozásában a Szerződés részét képezik a mindenkori Domain regisztrációs Szabályzatok, melyek a Szolgáltató honlapján keresztül elérhetőek és megismerhetőek.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a domain delegálást saját kockázatára igényli, és sem a Nyilvántartót sem a Szolgáltatót nem terheli felelősség a domain delegálásból, annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztéséből vagy visszavonásából esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett károkért.

 

Felhasználó kijelenti, hogy a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadja; tudomásul veszi, hogy az igénylés Domain regisztrációs Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és a Nyilvántartó a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát.

 

Felhasználó kijelenti, hogy a domain delegálással és regisztrálással, illetve a megkötött Szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben Alternatív Vitarendező Fórum és az Eseti Választott Bíróság jogosult dönteni, amely bíróság a vitát a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el.

 

A domain név fenntartás kezdete a domain név bejegyzésének időpontja. Fenntartás vége a .hu domain név bejegyzésének időpontjától számított első 730. naptári nap, (.com .net .info .biz .org és egyéb TLD-k esetén az első 365. naptári nap) meghosszabbítás esetén az azt követő minden 365. naptári nap. Átkérés esetén a fenntartás kezdete az átkérés időpontja. Átkérés esetén a fenntartás vége az átkérés időpontjától számított minden 365. naptári nap. A fenntartási idő lejárta előtt 60 nappal az Előfizető a domain fenntartását a Regisztrátornál meghosszabbíthatja. Meghosszabbítás kizárólag akkor történik meg, ha a Regisztrátor részére az éves fenntartási díj befizetésre került legkésőbb a fenntartási idő lejárata előtt 30 nappal. Meghosszabbítás híján a domain név fenntartást Szolgáltató felmondottnak tekintheti, a domain név törlésre kerülhet. Nem kiegyenlített regisztrációs, fenntartási, domain szolgáltatási díjtartozás esetén az Igénylő domainjeinek fenntartását a Regisztrátor felmondhatja. Amennyiben a Előfizető regisztrált adatai megváltoznak, akkor az Előfizető új igénylőlapon az adatváltozást követő 10 napon belül köteles adatmódosítást kérni, amennyiben valamely Regisztrátor feltételei ennél rövidebb határidőt írnak elő, úgy azon határidőn belül köteles Felhasználó az adatmódosítást kérni. Ennek elmulasztása esetén a fenntartást a Regisztrátor felmondhatja a domain nevet felmondhatja. Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben a Számlafizető különbözik az Előfizetőtől, és Számlafizető a kiállított számlán feltüntetett fizetési határidőre nem teljesíti fizetési kötelezettségét, akkor Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díjat is követelni.

 

Szolgáltató kijelenti, hogy a domainek regisztrálásával, megújításával kapcsolatos eljárások során Domain Regisztrátorokkal működik együtt. A Regisztrátor esetleges gazdasági ellehetetlenülése, megszűnése, elérhetetlensége vagy más szerződésszegő magatartása esetén Szolgáltató a Regisztrátorral szemben keletkező mindennemű követelését egyoldalú nyilatkozatával a Felhasználóra engedményezheti. Felhasználó a Szolgáltatóval szemben felmerülő domainekkel kapcsolatos esetleges szerződésszegésből fakadó igényeinek megfelelő ellenértékeként a Szolgáltató Regisztrátorral szembeni követelései engedményezését elfogadja. Szolgáltató az engedményezésre vonatkozó nyilatkozatát a szerződésszegéssel kapcsolatos vita lezárultáig, vagy amennyiben ez későbbi – a Felhasználó szerződésszegésből fakadó igényeinek megtérüléséig teheti meg. Az engedményezés eredményeképpen a Felhasználónak a Szolgáltatóval szembeni igényei megszűnnek. Szolgáltató rögzíti, hogy lehetőségeihez mérten a Felhasználót az ilyen követelések érvényesítése érdekében támogatja, Felhasználót a rendelkezésére álló adatokról tájékoztatja, igyekszik a Felhasználó és a Regisztrátor közötti helyzet megoldása érdekében közvetítőként eljárni.

 

A kiküldött díjbekérőben szereplő díj abban az esetben érvényes, ha a regisztrálni kívánt domain nem prémium kategóriájú domain. Prémium kategóriájú domainnek számít minden olyan domain, ami a Szolgáltató által ismert beszerzési/ regisztrációs árnál magasabb. Prémium kategória esetén nem csupán az adott végződés alapján történik az árszabás, hanem a domain és a végződés együttállása alapján. A Szolgáltatót nem terheli kötelezettség abban az esetben, ha a rendelt domain prémium domainnek minősül, és emiatt a szolgáltatás az eredeti díjon nem biztosítható. Az Igénylő tájékoztatás után dönthet a további eljárásról a díj ismeretében.

 

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a domain foglaltság ellenőrzés a Szolgáltató honlapján csak tájékoztató jellegű és fennáll a lehetősége szoftver hibából adódó pontatlanságnak vagy a domain igény beadásakor eltérő állapotú lehet a domain regisztrálhatósága és meghiúsulhat a domain regisztráció.

 

A Szolgáltató a domain igény regisztrátorhoz való továbbítását domain regisztrációs közvetítői tevékenységnek tekinti és ennek megfelelően állít ki a közvetítés teljesítéséről számlát. A kiállított számla díjfedezete a Szolgáltató regisztrációs közvetítői díján felül tartalmazza a regisztrációs díjat. Meghiúsuló domain regisztráció vagy átregisztráció esetén a kiállított számla sztornózásra, a díj pedig visszafizetésre vagy megegyezés szerint más szolgáltatás jóváírására kerül.

 

 

5. Használati útmutatás

Szolgáltató ingyenes rövid használati útmutató célú tájékoztatást ad a szolgáltatás nyújtásának megkezdésekor. Egyszeri alkalommal telefonon vagy elektronikus levél vagy a Szolgáltató által közzétett ismertető dokumentumok útján biztosít a Felhasználó által megjelölt és Szolgáltató által elfogadott személyek számára az 1. szintű támogatás körébe eső témákban. Felhasználó vállalja, hogy olyan személyeket jelöl meg az útmutatás vonatkozásában, akik az általános informatikai eszközök kezelésében gyakorlottak megfelelő ismeretekkel és jártassággal bírnak.

 

6. A Rendszer módosítása

Szolgáltató saját döntése alapján karbantartást, módosítást végezhet a Rendszeren, amely a Szolgáltatás változását is eredményezheti. Felek rögzítik, hogy a Rendszer módosítása nem szolgáltat alapot arra, hogy annak alapján szerződésszegést, vagy hibás teljesítést állapítsanak meg.

 

7. Támogatás

Szolgáltató telefonon, e-mailben, a Control Centeren keresztül elérhető támogatási szolgáltatást nyújt Felhasználónak vagy a Felhasználó által kijelölt kapcsolattartó(k)nak a Szolgáltatás használatának megkönnyítése érdekében, munkanapokon 9 és 17 óra közötti, Szolgáltató ügyfélszolgálati és más leterheltségtől függő rendelkezésre állás mellett. A támogatási szolgáltatás nyújtása módjának megválasztása Szolgáltatót illeti.

A Szolgáltató nem nyújt támogatást harmadik fél oldali rendszerhez.

 

Szolgáltató a Felhasználó megkeresését és a probléma feltárását követően jogosult dönteni arról, hogy a támogatási kérés az ő szerződéses szolgáltatásával összefüggésben merült-e fel, megállapításait követően pedig maga jogosult dönteni arról, hogy a Szolgáltatása kapcsán felmerült problémát mely támogatási szinten kíséreli meg megoldani.

 

7.1 „1. szintű' támogatás

Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatosan ügyfélszolgálati tanácsadást biztosít a Felhasználó részére. Ebbe nem tartozik bele a fentebbiek szerinti egyszeri használati útmutatás.

 

Ide tartoznak különösen:

 

Nem tartoznak ide különösen:

 

7.2. „2. szintű' támogatás

Ide tartoznak különösen:

 

Nem tartoznak ide különösen:

 

Szolgáltató ezen támogatási tevékenységéért külön díjat számíthat fel.

 

7.3. „3. szintű' támogatás

Ide tartozik minden olyan támogatási tevékenység, amely nem sorolható az 1. és 2. szintű támogatás körébe.

Szolgáltató ezen támogatási tevékenységéért külön díjat számíthat fel.

 

Szolgáltató az 1. szintű támogatást nyújtja Felhasználók részére, Szolgáltató 2. és 3. szintű támogatást ilyen irányú döntése esetén nyújt Felhasználók számára, Szolgáltató azon döntéséről, hogy 2. vagy 3. szintű támogatást nyújt a Felhasználónak, nem köteles külön tájékoztatni Felhasználót.

 

Szolgáltató a 2. és 3. szintű támogatás nyújtásáról saját hatáskörében dönt, ilyen irányú döntése esetén nem köteles 2. és 3. szintű támogatást nyújtani. A 2. és 3. szintű támogatás díját egyedileg határozza meg, a kérés előrelátható komplexitását, idő- és erőforrás-szükségletét figyelembe véve. Szolgáltató ehhez harmadik személyek szolgáltatását igénybe veheti. Amennyiben a díjak és/vagy ilyen harmadik személyek szolgáltatásainak igénybevételének díját/költségét Szolgáltató jelzi Előfizető számára és Előfizető ezt elfogadja, úgy ennek megfizetéséhez kötheti a támogatás nyújtását. Addig az ideig, amíg Előfizető a jelzett díjakat, költségeket nem fizeti meg Szolgáltató részére, úgy Szolgáltató nem köteles a támogatási kérést kezelni.

 

A Szolgáltatás Felhasználó egyéni igényeinek való megfelelés biztosítására, így különösen a Felhasználó egyedi felépítéséhez, működéséhez, a Felhasználó által alkalmazott eszközökhöz hozzáigazítására Szolgáltató nem köteles. Amennyiben a Szolgáltatás ezen okok miatt nem működik megfelelően, úgy az nem minősül a Szolgáltató által kijavítandó hibának, vagy szerződésszegésnek, így Szolgáltatót felelősség e körben nem terheli.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató valamennyi telefonbeszélgetést rögzítheti. A telefonbeszélgetések adatkezelési gyakorlatát a jelen általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képező Adatkezelési Szabályzat részletezi.

 

8. Hibaelhárítás

Szolgáltató törekszik a Szolgáltatás hibamentes nyújtására, a Szolgáltatás hibamentes üzemelését Felhasználó figyeli és haladéktalanul bejelenti hiba előfordulását vagy annak lehetőségét.

 

Szolgáltató a Felhasználó ez irányú jelzésétől számított 16 munkaórán belül megkezdi a Felhasználó hibajelzésének megvizsgálását, és a jelenség kezelésének valamely támogatási kategóriába besorolását vagy tájékoztatja a hibajelenség körébe tartozásáról, a jelenség kezeléséről, illetve ilyen irányú döntés esetén a jelenség kezelésének célhatáridejéről.

 

9. Titoktartási kötelezettség

Felek kötelesek a Szolgáltatással kapcsolatos, a jelen szerződés alapján birtokába került valamennyi információt titokban tartani. A titoktartási kötelezettség alá tartozó információkat Felek kizárólag hibaelhárítás, a Szolgáltatás fejlesztése céljából és jogviták során használhatják fel.

 

Szolgáltató vállalja, hogy a használat során a Rendszerbe bevitt (pl.: feltöltött)  vagy a szolgáltatáson keresztül továbbított adatokat harmadik félnek nem továbbítja, kivéve azt az esetet, ha ehhez a Felhasználó előzetesen, írásban kifejezetten hozzájárul, illetve amennyiben Szolgáltatót bírósági végzés, vagy más igazságügyi vagy hatósági eljárás keretében adatok szolgáltatására kötelezik.

 

10. Szolgáltató jogosultságai

A Szolgáltató törekszik az elérhető maximális rendelkezésre állás biztosítására. Amennyiben a Szolgáltatásban hiba merül fel a Szolgáltató köteles mielőbb gondoskodni a hiba elhárításáról a tőle elvárható módon. A Felhasználó által észlelt hibát a Szolgáltató kivizsgálja és emailben értesíti a Felhasználót annak eredményéről. A Szolgáltatáshoz nem kapcsolódó hibajelenségek kezelése azonban nem tartozik a Szolgáltató felelősségkörébe.

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás használata kizárólag a saját felelősségére történik. A Felhasználó nem jogosult semmilyen kár- vagy egyéb igényt érvényesíteni Szolgáltatóval szemben a Szolgáltatás meghibásodásából eredően. Szolgáltató kizárja felelősségét a következményi károk vonatkozásában is.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatással kapcsolatban általa elérhető funkciók a Szolgáltatások fejlesztései miatt folyamatosan változhatnak a díjfizetési kötelezettségének változása nélkül, illetve egyes funkciók használata külön díjazás esetén vehető igénybe.

 

Szolgáltató rögzíti, hogy a folyamatos fejlesztésekre, valamint az egyes Szolgáltatások technikai változására tekintettel bizonyos szolgáltatási csomagok kivezetésre kerülhetnek Szolgáltató elérhető ajánlatai közül. Szolgáltató kijelenti, hogy a kivezetett csomagokat a Felhasználóval kötött szerződés lejártát követően nem köteles meghosszabbítani. Szolgáltató rögzíti, hogy egy meghatározott csomag kivezetése esetén a Felhasználó külön beleegyezése nélkül jogosult a kivezetett csomag helyébe lépő olyan Szolgáltatási csomagot nyújtani Felhasználó részére, mely Felhasználóra nézve – a kivezetett és az új csomag technikai, minőségi, vagy mennyiségi paramétereire tekintettel – előnyösebb. Szolgáltató a csomagváltásról Felhasználót az aktuálisan fizetendő számlához mellékelt tájékoztatóval értesíti.

 

Szolgáltató az Előfizető részére ingyenesen nyújt egyes szolgáltatásokat (további MySQL adatbázis, plusz FTP hozzáférés, aldomain beállítás, stb.), ezek a szolgáltatások azonban csak olyan mértékig ingyenesek, amíg az Előfizető által befizetett szolgáltatási díj folytán a Szolgáltatás nyújtás gazdaságos marad.

 

11. A Felhasználó kötelezettségei, felelőssége

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételét másnak nem engedheti át. A Felhasználó nem jogosult arra, hogy Szolgáltató hozzájárulása nélkül a Szerződésből eredő őt megillető jogokat egészében vagy részben harmadik személyre ruházza át.

 

A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan Szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés saját hozzáférési adatain keresztül történik. A Felhasználót felhasználónevének és jelszavának titokban tartásával, illetve – amennyiben a Felhasználó jelszavát maga a Felhasználó állítja be – a jelszó meghatározásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli. Amennyiben valamely hozzáférési adatot (jelszó) Szolgáltató határozza meg, úgy azt a Szolgáltató csak a Felhasználóval közli, Felhasználó ilyen esetben haladéktalanul köteles megváltoztatni a kapott jelszót, amennyiben erre a Rendszer lehetőséget biztosít. Szolgáltató köteles a Felhasználó hozzáférési adatait harmadik személyekkel szemben titokban tartani. A Felhasználó felelős minden olyan kárért, mely a jelszavának nem a jelen pontban foglaltaknak megfelelő kezeléséből ered.

 

A Felhasználó felel az általa megadott előfizetői és kapcsolattartói adatokért és azok hitelességéért. A Felhasználó köteles az adataiban, valamint képviselőjének személyében, továbbá jogállásában, gazdálkodásában bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított legfeljebb 8 napon belül írásban tájékoztatni. A Felhasználó köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárásról a Szolgáltatót, az eljárás megindítását követően haladéktalanul írásban tájékoztatni. A Szolgáltató az említett Felhasználói adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól.

 

A Felhasználó köteles a Szolgáltatást kizárólag jogszerű és törvényes célokra és módokon használni.

 

Szolgáltatót a fentebb összefoglalt körben felelősség harmadik személyekkel szemben nem terheli tekintettel arra, hogy az adatforgalom, a Rendszerbe a Felhasználó által feltöltött állományok, más adatok tartalma felett nem áll módjában kontrollt gyakorolni.

 

Felhasználó teljes körű felelősséget vállal az általa kijelölt, illetve a számára, vagy bármely érdekkörébe tartozó személy számára átadott, ezekhez vagy más személyhez került, vagy az előbbiek által engedélyezett hozzáféréseken keresztül hozzáférő személyek által kifejtett magatartás vonatkozásában. A Felhasználó felelősségi körébe tartozik különösen a hozzáférési adatok bizalmasságának megőrzése, illetéktelen, vagy azzá váló személyek logikai hozzáférésének kizárása, a hozzáféréssel rendelkező személyek kiválasztása, ellenőrzése. Szolgáltató a Felhasználó tevékenységének tekinthet minden olyan tevékenységet, amelyről alaposan feltehető, hogy Felhasználó hozzáférési adatainak felhasználásával fejtettek ki.

 

Tilos a Szolgáltatás nem rendeltetésszerű használata. A Felhasználó nem korlátozhatja túlterheléssel, vagy szakszerűtlen hibás szoftverek vagy beállítások által a Szolgáltatás működését. Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy szakszerűtlen szoftver használat, vagy túlterhelés történt, amely veszélyezteti a Szolgáltatás működését a Szolgáltató más ügyfelei számára, azonnali hatállyal felfüggesztheti a Szolgáltatást. További részletek a 19. pont alatt.

 

Felhasználó köteles a Szolgáltatás megfelelő működését nyomon követni, a Szolgáltatás nem megfelelő működése esetén ezt haladéktalanul jelezni Szolgáltató felé.

 

Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatás használatával kapcsolatos valamennyi információt megoszt Szolgáltatóval annak ezirányú kérése esetén. A Szolgáltatás vonatkozásában észlelt minden hibáról Felhasználó haladéktalanul tájékoztatja Szolgáltatót.

 

Felhasználó a Szolgáltató kifejezett nyilatkozata hiányában nem jogosult a Szolgáltatások továbbértékesítésére, viszonteladóként eljárni.

 

12. A Szolgáltató felelőssége

Szolgáltató felelőssége nem terjed ki különösen az alábbi okokból bekövetkező szerződésnek nem megfelelő szolgáltatásnyújtásért, az esetlegesen ebből eredő károkét:

 

 

A Szolgáltatónak az olyan szerződésszegésért való felelősségének mértékét, amelyet érvényesen kizárni nem lehet, a jelen szerződés alapján fizetendő éves díjak alapján számított egy havi díjnak megfelelő összegre korlátozzák a jogszabályok által érvényesen lehetővé tett körben. A Szolgáltatónak az ezen kívüli körbe eső szerződésszegéséért való felelősséget a jogszabályok által érvényesen lehetővé tett körben kizárják. A Szolgáltatónak a Felhasználó által fizetett díjak a felelősség korlátozásra, illetve kizárására tekintettel kerültek meghatározásra. Szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható.

 

Szolgáltatót nem terheli felelősség az olyan kiesés, leállás, nem megfelelő működés miatt, melyet Felhasználó nem közölt haladéktalanul. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató jelen szerződésből eredő helyreállítási kötelezettségének határideje a hiba Szolgáltató részére történő bejelentésével veszi kezdetét. A bejelentést megelőző időszak vonatkozásában Szolgáltatót nem terheli felelősség, így a Szolgáltatás rendelkezésre állásának időtartamába sem tartoznak bele a Szolgáltató felelősségi körén, illetve ismeretein kívül eső műszaki hibák.

 

Szolgáltatót nem terheli felelősség az olyan adatvesztés, kiesés, leállás, nem megfelelő működés miatt, melyet Felhasználó nem közölt haladéktalanul és a helyreállításhoz szükséges mentett adat kívül esik a Szolgáltató által vállalt biztonsági mentések időpontjain.
 (
A biztonsági mentések vállalt időpontjait lásd 1. számú mellékletben.)


 
Az Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltató csak a biztonsági mentésben elérhető adatokat tudja visszaállítani ezért bármilyen, a szolgáltatásban bekövetkezett hibáról, adatvesztésről, egyéb rendellenes eseményről az Előfizetőnek kötelessége a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, hogy a Szolgáltatónak módjában álljon az elérhető mentési időszakból visszaállítást, vagy egyéb elemzést végezni. A Szolgáltatónak nem áll módjában adat visszaállítást, vagy egyéb elemzést végezni a biztonsági mentési időszakon kívül eső időszakban bekövetkezett hiba, adatvesztés, egyéb esemény ügyében.

A web, sql és email szolgáltatásban a biztonsági mentések visszaállítását az Előfizető / Felhasználó végezheti a Control Centerben. Ha az Előfizető / Felhasználó a Szolgáltatót bízza meg a visszaállítás végrehajtásával, akkor adminisztrációs megbízás adása szükséges a Control Centerben és a Szolgáltató külön adminisztrációs díj ellenében teljesítheti a kérést. 

 

 

13. A Szolgáltatás védelme

Szolgáltató a Szolgáltatások állandó és biztonságos használata érdekében biztonsági szoftvereket alkalmazhat (így különösen spam szűrő, aktív tűzfal, vírus szűrő, php.ini limitek, mysql limitek). Szolgáltató nem felelős a Szolgáltatás olyan korlátozásáért, melyet e biztonsági rendszerek, bizonyos technikai paramétereket felismerve automatikusan állítanak be a rendszer egészének védelme érdekében. Szolgáltató nem felelős azért, amennyiben harmadik fél szolgáltatók olyan intézkedést alkalmaznak, amelynek eredményeként Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások igénybevételével a Felhasználó által végzett tevékenységet korlátozzák vagy kizárják (pl.: smtp vonatkozásában e-mail cím, Szolgáltató által használt IP cím blacklist-en történő feltüntetése).

 

Szolgáltató kijelenti, hogy a Szolgáltatások és a Felhasználók adatainak megóvása érdekében rendszeresen, saját döntési jogkörében meghatározott rend szerint biztonsági mentéseket készít és tárol, mely biztonsági mentéseket az egyes Szerződések megszűnését követően is tárolhat. Szolgáltató kijelenti, hogy az így őrzött biztonsági mentéseket Felhasználó külön hozzájárulása nélkül harmadik személyeknek nem adja át, a biztonsági mentésekben tárolt adatok visszaállítására pedig kizárólag Felhasználó külön ez irányú kérelmére kerülhet sor.

 

14. A Szolgáltatás díja, a díjfizetés módja, számlázás

Felhasználó a Szolgáltatásért a Szolgáltató díjszabásában foglalt díjat fizeti meg. A Szolgáltató díjszabása a Szolgáltató honlapján megtekinthető.

 

A Szerződés megkötésével és a Megrendelőlapon meghatározott első időszaki (pl.: éves) díj hiánytalan megfizetésével válik Felhasználó jogosulttá a Szolgáltatások igénybevételére.

 

A fizetendő tételekről a Szolgáltató elektronikus díjbekérőt állít ki és küld emailben a Felhasználó számára a megadott e-mail címre. A díjbekérőt a Felhasználó az azon feltüntetett fizetési határidőn belül köteles kiegyenlíteni.

 

Szolgáltató a díjbekérőt Felhasználó által elfogadottnak tekinti és postai példányt nem küld. Szolgáltató abban az esetben küldhet postai úton díjbekérőt a Felhasználó részére, ha a díjbekérő a kiállítását követő 15 napon belül nem kerül rendezésre vagy a Felhasználó külön kérésére, ez utóbbi esetben Szolgáltató jogosult 5000 Ft+ÁFA adminisztrációs díjat felszámítani.

 

A díjbekérő fizetése után Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, amit e-mailben küld el a Felhasználó részére a megadott e-mail címre. Szolgáltató az elektronikus számlát Felhasználó által elfogadottnak tekinti és postai példányt nem küld. A díjbekérő és számla küldés az egyedi szolgáltatási szerződésben meghatározott rendszerességgel, de legalább évente történik.

 

Felek a Szolgáltató által küldött elektronikus levelet az erről szóló elektronikus visszaigazolás (return receipt) alapján kézbesítettnek tekintik. A Szolgáltató a papír alapon kibocsátott és postai úton megküldött díjbekérőt vagy számlát annak kiküldését követő 5. munkanapon kézbesítettnek tekintheti.

 

Amennyiben a díjbekérőn szereplő számlázási adatok nem megfelelőek, Felhasználó köteles azt jelezni a Szolgáltató felé még az elektronikus számla kiállítása előtt. Szolgáltató az elektronikus számlát kizárólag a szolgáltatás felmondása esetén sztornózza. A Számlafizető a díjbekérőn lévő számlázási adatokat és megrendelt szolgáltatásokat a díjbekérő befizetésével helyesnek tekinti, és a befizetés után kiállított elektronikus számlát elfogadja.

 

A Szolgáltató részére járó díjak Szolgáltató eltérő kifejezett rendelkezése hiányában (pl.: Szolgáltató által kiállított számla) évente előre, a díjbekérőn feltüntetett teljesítési határidőben esedékesek. Az esedékességig be nem fizetett összegekre Szolgáltató jogosult a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal megnövelt mértékű késedelmi kamatot felszámítani.

 

Fizetési késedelem esetén Szolgáltató jogosult alkalmanként a Felhasználóra irányadó, az éves díj összegének feléig terjedő, a Szolgáltató saját mérlegelése alapján meghatározott adminisztrációs díjat felszámítani. Abban az esetben, amennyiben a díjak érvényesítéséhez Szolgáltató harmadik fél (pl.: követeléskezelő, ügyvéd) szolgáltatásait veszi igénybe, úgy Felhasználó a harmadik fél által felszámított díj megfizetésére is köteles.

 

Szolgáltató jogosult fizetési késedelem esetén a Szolgáltatás további nyújtását, a korlátozások feloldását vagy a Szolgáltatáshoz történő hozzáférés újbóli lehetővé tételét több időszaki díj egy összegben, előzetesen történő megfizetéséhez mint feltételhez kötni. Felek megállapodnak, hogy Felhasználó mindazon időszak vonatkozásában köteles díjfizetésre, amely vonatkozásában Szolgáltató a Szolgáltatáshoz történő hozzáférés lehetőségét biztosította.

 

Amennyiben a Szolgáltatás összességében egy naptári hónapon belül munkanapokon, munkaidőben (reggel 8 és délután 17 óra között) 48 órán túl teljesen működésképtelen (kivéve a karbantartásokat és a Szolgáltató felelősségi körén kívül eső működésképtelen időszakokat, mint például: az internet szolgáltatásban fellépő zavarok, környezeti katasztrófa), Szolgáltató a Megrendelőlapon megjelölt szolgáltatási díj időarányos részét a következő számlában Felhasználó kérésére jóváírhatja.

 

Szolgáltató a jelen szerződésben, illetve a Megrendelőlapon nem meghatározott, vagy említett, de díjmentesként nem megjelölt tevékenységekért jogosult külön díjat felszámítani, amelynek összegét Szolgáltató határozza meg.

 

Eltérő rendelkezés vagy kifejezett ilyen irányú megjelölés hiányában a Szolgáltató által publikált, közölt vagy Felek által meghatározott díjösszegek a mindenkori általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

 

A Szolgáltatónak járó összegekkel szemben Felek a beszámítás lehetőségét kizárják.

 

Felhasználó túlfizetése estén az esedékes díjakon felüli összeg Felhasználó nyilvántartott számlájára kerül felvezetésre. Felhasználó döntése alapján ez az összeg Felhasználó részére visszautalásra kerülhet, mely visszautalásért Szolgáltató a túlfizetés összegének 5%-ig terjedő, de legalább 3000,- Ft költséget számíthat fel, vagy jóváírásra kerülhet a Szolgáltatás megújításának díjában, mely esetben Szolgáltató 5%-os plussz kedvezményt biztosít Felhasználó részére.

 

Abban az esetben, amennyiben Felhasználó a Szolgáltató felé már továbbított megrendelését egynél több alkalommal módosítja az előtt, hogy bármely rendelésének ellenértéke beérkezett volna Szolgáltatóhoz, úgy- Szolgáltató a megrendeléssel kapcsolatos további intézkedést (így különösen számlakiállítást) mindaddig megtagadhatja, amíg valamely korábbi megrendelés díját Felhasználó pénzügyileg nem rendezi Szolgáltató felé;- Szolgáltató pótdíjat számíthat fel.

 

A jelen szerződésben meghatározott mindenkori pótdíjak összegét Szolgáltató a https://maxer.hu URL-en közzéteszi.

 

A szerződések időtartama és díjfizetési periódusa eltérhet. Domain és tárhely szolgáltatás egyidőben történő megrendelése esetén a két szolgáltatás nyújtásának kezdő időpontja, a szerződéses fordulónapok eltérhetnek a domain regisztráció átfutási ideje miatt.

 

15. Pénzvisszafizetési garancia

A szolgáltatás teljes díjának visszafizetését az Előfizető a Szolgáltatás első 30 napjában igényelheti és ez a Szerződés (és a Szolgáltatás) azonnali megszűnését vonja maga után. A pénzvisszafizetési garancia nem vonatkozik a Szolgáltató által közvetített szolgáltatásokra (pl. domain regisztráció).

 

A pénzvisszafizetési kérelem kizárólag minőségi panasz esetén nyújtható be, a minőségi panasz alapos indoklásával. Minőségi panasz jellemzően pl. a szolgáltatások garantált rendelkezésreállási időt meghaladó üzemkiesése. Az Előfizető pénzvisszafizetési kérelmet kizárólag írásban nyújthat be a Szolgáltató részére a minőségi panasz csatolásával.

 

A pénzvisszafizetési kérelem Szolgáltató általi elfogadásakor a Szolgáltató és az Előfizető között létrejött szolgáltatási szerződés azonnali hatállyal megszűnik. A szerződés és szolgáltatás megszűnésének napja az Előfizető értesítésének napja.

 

Az Előfizető nem jogosult pénzvisszafizetési kérelmet benyújtani, amennyiben:

 

16. A Szerződés időtartama

Felek a Szerződést eltérő rendelkezés hiányában határozott, egy éves időtartamra kötik. A határozott idejű szerződés az Előfizető vagy a Szolgáltató előzetes, eltérő nyilatkozata hiányában automatikusan, meghosszabbodik a lejártát követően az eredeti határozott időtartammal.

 

17. A Szerződés felmondása

A Szolgáltató a felmondási jogának gyakorlásával kapcsolatos minden felelősséget kizár a Felhasználó részéről a Szolgáltatás használatának elmaradása miatt vagy akármilyen típusú és fajtájú minden egyéb visszafizetés vagy kártalanítás vagy kártérítés követeléséből eredő jogok miatt.

 

A Felhasználó felmondása

A Felhasználó a határozatlan idejű Szerződést indokolás nélkül, írásban, 30 napos felmondási idővel jogosult felmondani. A Szerződés megszűnésének napja az írásbeli felmondásnak a Szolgáltatóhoz való megérkezését követő 30. nap. A Felhasználó részéről történő felmondás nem mentesít a Felhasználót a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl.: díjfizetési kötelezettség) alól.

 

A Felhasználó a Szolgáltató ismételt súlyos szerződésszegése esetén jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Felhasználó előzetes írásbeli, papír alapú felszólítása ellenére a Szolgáltató 15 napon belül szerződésszegését nem orvosolja. Azonnali hatályú felmondás esetén a Szerződés a felmondás időpontjában szűnik meg.

 

A Felek határozott idejű szerződés rendes felmondással való megszüntetésére nem jogosultak.

 

A Szolgáltató felmondása

A Szolgáltató a Szerződést indokolás nélkül, írásban, 30 napos felmondási idővel felmondhatja. Ha a felmondás indoka a Felhasználó szerződésszegése és a Felhasználó a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, azonban ezzel együtt nem kéri kifejezetten a Szerződés megszüntetését, úgy a Szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. Erről a Szolgáltató köteles a Felhasználót a felmondással egyidejűleg értesíteni.

 

A Szerződést Szolgáltató azonnali hatállyal jogosult felmondani az alábbi esetekben:

 

 

A jelen pontban foglalt esetekben történő felmondás esetén a felmondás időpontjától kezdve a Szolgáltatás felfüggesztésre kerül és Szolgáltató jogosult a Felhasználóra terhelni minden esetleges további ráfordításból eredő költséget, valamint fenntartja a jogot az esetlegesen elszenvedett károk megtérítésének követelésére.  

 

A Felhasználó a fennmaradó időszak időarányos részéért járó díjat nem követelheti vissza, tekintettel a rendkívüli felmondással a Szolgáltató oldalán felmerült adminisztrációs terhekre.

 

Vis major esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja.

 

Abban az esetben, amennyiben a határozott időtartamú szerződés a határozott időtartam leteltét megelőzően a Szolgáltató felelősségi körén kívül eső okból szűnik meg, és Szolgáltató a szerződés határozott időtartamára tekintettel díjkedvezményt biztosított Felhasználó számára, úgy Szolgáltató jogosult a szerződés megszűnéséig nyújtott kedvezmények megtérítését követelni Felhasználótól.

 

18. Megszűnés a Felek közös megegyezésével, a Felhasználó halála, vagy Felhasználó/Szolgáltató jogutód nélküli megszűnése miatt

A Szerződés a Felek közös akaratával is megszüntethető, illetve megszűnik bármely szerződő Fél jogutód nélküli megszűnése esetén.

 

A szerződés megszűnése a Felhasználót nem mentesíti a Szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól. A Felhasználó túlfizetése esetén a Szolgáltató a túlfizetés mértékéig, a Felhasználó írásbeli kérésére az abban meghatározott bankszámlaszámra vagy postai címre teljesítve köteles a díjvisszatérítésre.

 

19. A Szolgáltatás felfüggesztése, korlátozása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy belátása szerint – anélkül, hogy ezen jogának a gyakorlása szerződésszegésnek minősülne – a Szolgáltatást bármilyen előzetes értesítés nélkül egészben vagy részben (pl.: egyes szoftverek, protokollok használata, stb.) felfüggessze vagy korlátozza a következő esetben:

 

 

 

 

A Szolgáltató az indokolatlan vagy az átlagnál nagyobb szerver terhelés esetén előzetes figyelmeztetés nélkül korlátozhatja vagy zárolhatja a szerver túlterhelését okozó weboldal működését. A Szolgáltató méri a szolgáltatás kihasználtságát a munkatársak és a Szolgáltatás működésének fenntartásából adódó leterheltségétől függően. A Szolgáltató késlekedő fellépése, annak érdekében hogy érvényre juttassa a jelen ÁSZF-ben megfogalmazott irányelveit, azonban nem tekinthető jogfeladásnak részéről. A MAXER Hosting Kft célja, hogy szerverein biztosítsa ügyfelei számára a folyamatos és magas színvonalú szolgáltatását.

 

A tárhelyre feltölthető fájlok száma nem haladhatja meg a 200 ezer fájlt a Nextcloud/ Maxercloud/ Maxerdrive szolgáltatás, sem a webtárhely és VPS tárhely szolgáltatás esetén. A 200 ezer fájlnál többet tartalmazó tárhelyek üzembiztonságáért a Szolgáltató technikai okokból nem tud felelősséget vállalni és a Szolgáltatást korlátozhatja amennyiben felmerül, hogy ezen korlát túllépése veszélyezteti a Szolgáltatás működését és/vagy jelentős többletköltséggel jár annak fenntartása.

 

Az email fiókokban mappánként tárolható emailek száma 20 ezer darab email. Amennyiben az 1 mappában található emailek darabszáma meghaladja a 20 ezer darabot, az IMAP szerver indexelés és kliensoldali levelezőprogram indexelése az adott mappára lassúvá válhat, terhelheti a szervert és a kliens gépet is. A Szolgáltató korlátozhatja az email szolgáltatást, amennyiben nem rendeltetésszerű és/vagy az ezen ÁSZF-ben meghatározott limiteket figyelmen kívül hagyó felhasználás történik.

 

20. Az ÁSZF módosítása

20.1. Egyoldalú szerződésmódosítás

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szerződés tárgyát képező Szolgáltatást folyamatos fejlődés jellemzi.

 

A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.

Szolgáltató köteles az ÁSZF megváltozását a módosítás hatályba lépését 8 nappal megelőzően a honlapján történő közzététellel Felhasználót értesíteni.

 

Amennyiben az ÁSZF módosítás folytán hatályba lépő szövege olyan kérdést szabályoz, amely vonatkozásában Felek a Megrendelőlapon a módosítástól eltérően rendelkeztek, úgy a Felek jogviszonyában a Megrendelőlap rendelkezése irányadók, kivéve, ha a módosított ÁSZF rendelkezései eltérően nem rendelkeznek, vagy Szolgáltató egyéb módon eltérően nem nyilatkozik Megrendelő felé.

 

A Szolgáltató nem köteles a jelen pontban foglalt értesítési határidőt az általános szerződési feltételek azon módosításaira alkalmazni, amikor az általános szerződési feltételek módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződéses feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely szolgáltatási díj csökken.

 

Felek rögzítik, hogy azon szolgáltatások esetében, amelyek vonatkozásában Szolgáltató harmadik személy szolgáltatását is igénybe veszi és ezen harmadik személy szerződéses feltételei megváltoznak, ezen részben a Felek közötti szerződés automatikusan változik (ideértve különösen domain regisztrációs szabályzatok).

 

20.2. Szerződésmódosítás közös megegyezéssel

Minden más esetben a Szolgáltató jogosult kétoldalú módosítást kezdeményezni, ebben az esetben a Felhasználó nyilatkozattételének elmulasztása - mint ráutaló magatartás - elfogadásnak minősül. Vita esetén a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a módosításról a Felhasználót megfelelő módon és időpontban értesítette.

 

21. Személyes adatok kezelése

A Felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat Szolgáltató az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Szolgáltató által végzett adatkezelésre elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

A Szolgáltató a jelen ÁSZF mellett az „Adatvédelmi szabályzat' dokumentumban foglaltak szerinti módon és célra, illetve jogalapon kezeli Felhasználó adatait. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötéséhez szükséges adatok rendelkezésre bocsátásnak elmaradása esetén a Szolgáltató a szerződés megkötését elutasíthatja.

 

A Felhasználó kijelenti, hogy megismerte és elfogadja az „Adatvédelmi szabályzat' dokumentumban található adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó tájékoztatást.

 

22. A Rendszerben tárolt és továbbított adatok

Felhasználó teljes körű szavatosságot vállal a Rendszerben (pl.: webtárhely szolgáltatás, VPS, felhő tárhely, VPS hosting, email tárhely keretében) tárolt adatok jogszerűségéért, így különösen azért, hogy az harmadik személynek a jogát semmilyen módon nem sérti. A Szolgáltatónak nem áll módjában a feltöltött, tárolt és továbbított adatok tartalmát adatvédelmi, szerzői jogi, etikai, erkölcsi, büntetőjogi, stb. szempontok alapján vizsgálni, követni. A feltöltött, tárolt és továbbított adatok tartalmáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

Felek megállapodnak, hogy Szolgáltató a Felhasználó által a Rendszerben rögzített, illetve abban tárolt és továbbított esetlegesen személyes adatnak minősülő adatok vonatkozásában érdemi döntést nem hoz. Szolgáltató ez esetben adatfeldolgozó és tevékenysége kizárólag technikai jellegű tevékenység, mely teljes egészében Felhasználó kontrollja alatt áll, így a személyes adatok kezeléséért való felelősség kizárólag Felhasználót terheli, tekintettel arra, hogy ezen adatoknak a Rendszerben történő rögzítése, módosítása, továbbítása, illetve esetleges más adatkezelési cselekmények kizárólag Felhasználó, illetve a Felhasználó által a Rendszerhez történő hozzáférésre feljogosított személyek döntésén alapulnak.

 

A Rendszerben rögzített, tárolt és továbbított adatok megfelelőségét, az adatrögzítés és adattárolás helyességét Felhasználó ellenőrzi; a rögzíteni kívánt és a Rendszerben letárolt valamint megjelenített adatokat Felhasználó összeveti az adatrögzítéssel egyidőben, illetve ezt követően folyamatosan.

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szerint különleges adatnak minősülő adatok rögzítésére, tárolására és továbbítására különleges adatkezelési intézkedések vonatkoznak. Amennyiben Felhasználó ilyen jellegű adatokat kíván kezelni Szolgáltató Rendszerein, eszközein, arról köteles a Szolgáltatás igénybevétele előtt Szolgáltatót tájékoztatni.

 

A Felhasználó által a Szolgáltató eszközeire feltöltött és továbbított adatok, azon belül személyes adatokra vonatkozó felelősségről a MAXER Hosting Kft. “Adatvédelmi szabályzat' dokumentumában további tájékoztatást ad.

 

A Szerződés megszűnését követően Szolgáltató a Felhasználó által a Rendszerben tárolt adatokat az általános elévülési időn belül megőrizheti, azzal azonban, hogy külön értesítés nélkül törölheti azokat. Szolgáltató a Szerződés megszűnését követően ezen adatokat kizárólag statisztikai vagy teszt célokra, illetve esetlegesen bírósági vagy hatósági eljárásokban bizonyítási célra használhatja fel. Szolgáltató a jelen pont szerinti időszakban nem köteles az adatokhoz történő hozzáférést biztosítani.

 

23. Szerzői jogi panasz

Felek rögzítik, hogy amennyiben a szerzői jogi jogosult (a továbbiakban: Jogosult) panasszal él a Szolgáltatónál, a Szolgáltató az értesítés kézhezvételétől számított 12 órán belül köteles eltávolítani, vagy hozzáférhetetlenné tenni a kifogásolt információt és Felhasználót 3 munkanapon belül értesíteni az információ eltávolításáról/hozzáférhetetlenné tételéről. A Felhasználó az intézkedés ellen a tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 napon belül kifogással élhet Szolgáltatónál.

 

Felek rögzítik, hogy a kifogás akkor jogszerű, ha megfelel a jogszabályokban meghatározott alaki és tartalmi követelményeknek. Amennyiben a Felhasználótól érkező kifogás megfelel ezen követelményeknek, a Szolgáltató köteles haladéktalanul visszaállítani/hozzáférhetővé tenni az információt, illetve a visszaállítás/hozzáférhetővé tétel tényéről értesíteni a Jogosultat, és a kifogást számára megküldeni.

 

Felek rögzítik, hogy amennyiben a Felhasználó a 8 napos határidőben nem terjeszt elő kifogást vagy a Jogosult állításait elismeri, a Szolgáltató köteles az eltávolítás/hozzá nem férés hatályát fenntartani.

 

Felek rögzítik, hogy az Ekertv. rendelkezései alapján a panasz megfelel az alábbi alaki és tartalmi követelményeknek:

 

 

A Szolgáltató nem felelős az érintett információ eltávolításának vagy az ahhoz való hozzáférés nem biztosításának eredményes végrehajtásáért, amennyiben eljárása során a törvényi rendelkezéseknek eleget tett és az információ eltávolítása /hozzáférhetetlené tétele során jóhiszeműen járt el.

 

24. Vis major

Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért olyan esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: tűz, áradás vagy más természeti katasztrófa, hatóság rendelkezése, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szükségállapot, lázadás, háború, polgárháború, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.

 

Nem minősül Vis majornak az a fajta hacker támadás, SPAM küldés, amely a Felhasználó gondatlanságára vezethető vissza és a Szolgáltató vagy egyéb hivatalos szerv felszólítására sem végezte el a szükséges megelőzési intézkedéseket annak ellenére, hogy tudatában volt a lehetséges veszélyeknek.

 

Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet, az ügyfél nem jogosult kártérítésre.

 

25. Értesítések

Felek megállapodnak, hogy egymás közötti kommunikációjukban a Megrendelőlapon meghatározott, illetve Szolgáltató vonatkozásában a Szolgáltató honlapján közzétett mindenkori elérhetőségeket használják. Szolgáltató kérheti a Felhasználó elektronikus úton vagy telefonon tett nyilatkozatainak meghatározott formában (pl.: írásban) történő megerősítését. Abban az esetben, amennyiben több kapcsolattartó kerül Felhasználó részéről megjelölésre, úgy Szolgáltató bármely kapcsolattartó felé tehet nyilatkozatokat.

 

Szolgáltató - amennyiben jelen ÁSZF kifejezetten másként nem rendelkezik -, tájékoztatásait, felhívásait vagy más nyilatkozatait elektronikus levél vagy Control Center üzenet formájában is közölheti Előfizetővel.

 

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az Előfizető elérhetetlensége esetén bekövetkező károkért (pl. domain név felmondása, vagy tárhely törlése elérhetetlenség miatt).

 

Abban az esetben, amennyiben valamely határozott idejű szolgáltatás vonatkozásában a fordulónapot megelőző 10. napig Felhasználó nem kap értesítést az adott szolgáltatás vonatkozásában, úgy köteles ennek hiányát jelezni Szolgáltató felé.

 

Szolgáltatónak a Megrendelőlapon megjelölt szerződéses kapcsolattartónak küldött értesítési, üzenetei joghatályos közlésnek tekintendők, amíg Felhasználó közhiteles nyilvántartásba bejegyzett, vagy a Megrendelőlapon megjelölt kapcsolattartójától származó írásbeli értesítést Szolgáltató átvette.

 

Felhasználó vállalja, hogy elérhetőségeinek megváltozását 10 napra előre, írásban, a fenti címekre címzett küldeményben jelenti be a másik Félnek.

 

Felek a szerződés teljesítésével kapcsolatos - a Szerződés módosítását nem jelentő - kommunikációjukat elektronikus levél útján is folytathatják.

 

Felek megállapodnak, hogy a Szerződéssel kapcsolatos írásbeli jognyilatkozataikat a másik fél a Megrendelőlapon levelezési címként, ennek hiányában székhelyként meghatározott címre tértivevényes ajánlott levélben küldik meg, vagy annak átvételét a másik fél írásban elismeri. Felek megállapodnak abban, hogy a tértivevényes ajánlott postai küldeményt a feladás napjától számított 10. (tizedik) munkanapon akkor is kézbesítettnek tekintik, ha azt a postai szolgáltató a küldő fél részére “nem kereste', “elköltözött', “az átvételt megtagadta', “ismeretlen', vagy egyéb, a kézbesítés meghiúsulására utaló közleménnyel származtatja vissza, feltéve, hogy a küldeményt az értesítést küldő fél a jelen pontban meghatározott címre címezte. Felek a hivatkozott értesítési címek bármilyen megváltozását haladéktalanul írásban közlik a másik féllel.

 

26. A Szerződés értelmezése

Felek megállapodnak, hogy a Szerződés bármely rendelkezése oly módon értelmezendő, hogy az érvényes legyen és megfeleljen a Szerződésből megállapítható üzleti céloknak. Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezésének vagy egészének érvényessége az előbbi értelmezéssel nem biztosítható, úgy a Szerződés egészének vagy bármely rendelkezésének érvénytelenné nyilvánítása esetén az érvénytelen rész helyébe a Szerződésből megállapítható üzleti céloknak megfelelő, érvényes rendelkezés lép.

 

27. Jogorvoslat

Felek rögzítik, hogy a közöttük felmerülő vitákat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni. A tárhely szolgáltatási jogviszonyból eredő esetleges vitás kérdéseik rendezésére a Felek a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

Felek a jogszabályok által lehetővé tett körben Magyarország jogát kötik ki irányadó jogként. Felek bármely jelen szerződéssel kapcsolatos vitájukat (ideértve különösen a szerződés létrejötte, érvényessége, hatályossága) a jogszabályok alapján érvényesen lehetővé tett körben Magyarország bíróságainak kizárólagos joghatóságát, amennyiben ez érvényesen nem lehetséges, úgy Magyarország bíróságainak joghatóságát kötik ki.

 

A jelen ÁSZF-nek más nyelvre történő fordítása esetén, amennyiben annak értelmezésével kapcsolatban a felek között vita alakulna ki, a magyar nyelvű változat tartalma az irányadó.

 

28. Vegyes rendelkezések

A Megrendelőlap, annak esetleges melléklete(i), a mindenkor hatályos ÁSZF és ennek mellékletei, a mindenkor hatályos Adatvédelmi Szabályzat és annak esetleges melléklete(i), a Rendeltetésszerű Haználatra Vonatkozó és Süti Szabályzatok és azok esetleges melléklete(i), valamint a Szolgáltató honlapján közzétett Domain regisztrációs Szabályzatok együttesen képezik a Felek közötti teljes Szerződést, amely egyidejűleg hatálytalanít a Felek között azonos tárgyban létrejött minden korábbi írott és szóbeli megállapodást és nyilatkozatot.

 

Szolgáltató a 12. pontban megjelölt kártérítési korlátnál magasabb összegű kártérítést, illetve szélesebb körű felelősségvállalást kizárólag emelt díj mellett, egyedi, külön írásos megállapodás alapján biztosít. Felhasználó nem támaszthat igényt különösen abban az esetben, amennyiben a jelen szerződés szerinti kötelezettségeit nem teljesítette.

 

Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokat a havi időszakokra osztva oszthatónak tekintik akként, hogy egy-egy havi időszakot részteljesítésnek tekintenek.

 

Amennyiben jelen szerződésben a Megrendelőlapra történik hivatkozás, úgy az alatt a Megrendelőlapot és annak esetleges mellékleteit is érteni kell, amennyiben jelen ÁSZF-re történik hivatkozás, úgy annak mellékleteit is érteni kell.

 

Felhasználó vállalja, hogy harmadik személyek számára nem ad olyan információt, amely Szolgáltatóra nézve terhelő és nem kelti Szolgáltató rossz hírét.

 

Felhasználó vállalja, a Rendszer fejlesztésében és üzemeltetésében Szolgáltató oldalán közreműködő személyekkel jelen szerződés megszűnését követő 5 évig sem közvetlenül sem közvetve nem létesít olyan jogviszonyt, amelynek eredményeként a fenti személyek vagy vállalkozások tevékenységében közreműködnének, vagy a fentebbi versenytilalom megsértésének lehetősége merülne fel.

 

Felek rögzítik, hogy a Szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a más vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

Felek a Szerződés aláírásával kijelentik, hogy a Szerződés szerkesztésekor és aláírásakor sem tévedésben, sem téves feltevésben nem voltak, sem fenyegetés, sem kényszer hatása alatt nem álltak.

 

1. számú melléklet

Az egyes Szolgáltatások/Rész-szolgáltatások műszaki korlátai, külön rendelkezései:

 

SMTP

 

Amennyiben a Felhasználónak ennél több e-mail kiküldésére van szükség, úgy a Felhasználónak ezt jeleznie kell a Szolgáltató irányába és a Szolgáltató kiegészítő csomagot ajánlhat a darabszám növelésére.

Ha a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a Felhasználó levélszemét (spam) kiküldésére használja a Szolgáltató smtp szervereit, úgy jogosult az ilyen levélküldések korlátozására.

A Szolgáltató a levélküldésben történő folyamatok szabályozásakor a lehető legnagyobb gondossággal jár el, nem vállalja azonban a felelősséget a levélforgalomban esetlegesen elveszett, visszapattant emailekből eredő bármilyen anyagi kár vonatkozásában.

 

Fájlok, adatok szándékolt, vagy szándékolatlan törlése, elvesztése

A Felhasználó vagy Előfizető tudomásul veszi azt a technikai tényt, hogy a szervereken lévő adatok módosítása vagy törlése - különös tekintettel az email tárhely, a webtárhely, nextcloud/maxercloud felhőtárhely és a honlap sql adatbázisának tartalmára - kizárólag a Felhasználó vagy Előfizető által indított manuális, vagy programozott parancsból történik kliens oldali szoftverből, vagy email esetén a Szolgáltató által biztosított Webmailből melyhez csak a Felhasználónak / Előfizetőnek van hozzáférése, weboldal esetén webtárhelyre elhelyezett php scriptből, vagy egyéb módokon a szolgláltatás elérésére alkalmas protokollok valamelyikén. 

 

Email fiókból emailek törlése se szándékoltan, se szándékolatlanul nincs benne a Szolgáltató üzemeltetési gyakorlatában. A Szolgáltató email fájlokhoz kapcsolódó szolgáltatásai az imap, sieve, pop3  és smtp szerver üzemeltetésre terjednek ki és ezen protokollok hozzáféréséhez email fiókhoz kötött jelszavas hitelesítés szükséges. A Szolgáltató nincs az email fiókok jelszavainak birtokában, ezért imap, pop3 és küldéshez hitelesített smtp hozzáférés csak Felhasználó vagy Előfizető számára lehetséges. A Szolgáltató rendszeres biztonsági mentéseket készít amely kizárólag olvasásra nyitja meg az Előfizető / Felhasználó fájljait a szervereken, abban módosítást nem végez, az a fájlok törlését, elvesztését nem eredményezi a fájlokon melyekről mentés készül.
 
 

Ékezetes mappanevek és fájlnevek használatával kapcsolatos tudnivalók

A Szolgáltató szolgáltatásainak fájlrendszerein a fájl és mappa elnevezések esetén és a Szolgáltató adatbázisain lévő adatbázis, adattábla és rekord bejegyzéseken az angol abc és számok használatát támogatja. Az ékezetes és speciális karakterek használatából adódó hibák, adatvesztések kockázatát az Előfizető viseli, ezen hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, továbbá a Szolgáltató nem vállalja a karakterkódolási hibákból származó adatvesztési, adatsérülési és szoftveres hibák okának kiderítését és javítását. 

 

Mentések, logok

Szolgáltató minden nap készít mentést, mellyel előző napi mentést inkrementálisan felülírja, valamint minden hó 1-én és 15-én készít mentést. Ebből kifolyólag a legrégebbi elérhető mentés adott hó 15-i vagy előző hó 15-i, valamint adott hó 1-jei vagy előző hó 1-jei, valamint előző napi.
 A Szolgáltató által elérhető 3 db mentett időponton tud adat visszaállítást végezni.

A Szolgáltató a naplófájlokat minimum 1 hónapig, maximum 1 évig őrzi meg az adott szolgáltatás praktikussági és terjedelmi okaitól függően.

 

SPF rekordok adminisztrációja

A Szolgáltató lehetőséget biztosít spf txt rekord használatára a dns spf hitelesített email küldéshez. A Szolgáltató által biztosított alapértelmezett SPF rekord tartalmazza a szükséges szerver adatokat és paramétereket a Szolgáltató smtp szervereivel való kimenő levelezéshez. Amennyiben az Előfizető / Felhasználó harmadik fél kimenő smtp szolgáltatását veszi igénybe, miközben a levelezéshez használat domain dns szolgáltatását a Szolgáltató biztosítja, akkor az Előfizető / Felhasználó felelőssége az spf rekord létrehozása vagy felbővítése úgy, hogy az technikailag megfelelően hitelesítse a harmadik fél smtp szerverével küldött emaileket.

 

 

A 2022.05.11-ig érvényes ÁSZF a következő linken érhető el:

https://maxer.hu/ASZF-2021-09-11.html