ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

 

Hatályos: 2021.09.11.

 

 

1. BEVEZETÉS

A MAXER Hosting Kft., 9021 Győr, Arany J. u. 31., (továbbiakban MAXER Hosting Kft., Szolgáltató, Cég, Adatkezelő, Társaság), mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

 

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

A MAXER Hosting Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti az Érintetteket.

 

A MAXER Hosting Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

A MAXER Hosting Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

2. DEFINICIÓK

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés.

Hozzájárulás: az Érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi.

 

3. CÉGADATOK

Cégünk adatai, elérhetőségei a következők:

Név: MAXER Hosting Kft.

Székhely: 9021 Győr, Arany J. u. 31.

Cégjegyzékszám: 08-09-013763

Adószám: 13670452-2-08

Telefonszám: +36 1 2579913

E-mail: info@maxer.hu

Adatkezelő képviselője: Nyers Péter - ügyvezető

Adatvédelmi tisztviselő: Fejes Annamária

 

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

Felhívjuk a MAXER Hosting Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő tájékoztatásokat adjuk.

 

4.1. Domain regisztrációval és/ vagy átregisztrációval kapcsolatos adatkezelés (természetes személy megrendelő esetén) – https:/ / shop.maxer.hu

 

Az adatkezelés célja:

Domain nevek regisztrációja és/ vagy a MAXER Hosting Kft. kezelésébe történő átregisztrációja és az azokhoz kapcsolódó adminisztratív és technikai szolgáltatások nyújtása az Érintett részére.

Az adatkezelés jogalapja:

Szerződés /  megrendelés teljesítése – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

A kezelt személyes adatok köre:

Az adatkezelés időtartama:

A szerződésben megfogalmazott határidőig vagy legkésőbb a szerződés lejáratát követő 8. év vége.

Személyes adatok címzettjei:

A megismert adatokat az Adatkezelő a 8. pontban megjelölt Adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az Adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az Érintett és Társaságunk között a szerződéskötés (domain regisztráció és/ vagy átregisztráció) nem lehetséges. Az adatok megadása alapfeltétele a szerződés létrejöttének.

Az adatkezeléssel érintettek köre:

A MAXER Hosting Kft.-vel szerződött, szolgáltatásokat megrendelő partnerek, Érintettek.

 

4.2. Domain regisztrációval és/ vagy átregisztrációval kapcsolatos adatkezelés (jogi személy megrendelő esetén) – https:/ / shop.maxer.hu

 

Az adatkezelés célja:

Domain nevek regisztrációja és/ vagy a MAXER Hosting Kft. kezelésébe történő átregisztrációja és az azokhoz kapcsolódó adminisztratív és technikai szolgáltatások nyújtása az Érintett részére.

Az adatkezelés jogalapja:

Szerződés /  megrendelés teljesítése – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

A kezelt személyes adatok köre:

Az adatkezelés időtartama:

A szerződésben megfogalmazott határidőig vagy legkésőbb a szerződés lejáratát követő 8. év vége.

Személyes adatok címzettjei:

A megismert adatokat az Adatkezelő a 8. pontban megjelölt Adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az Adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az Érintett és Társaságunk között a szerződéskötés (domain regisztráció és/ vagy átregisztráció) nem lehetséges. Az adatok megadása alapfeltétele a szerződés létrejöttének.

Az adatkezeléssel érintettek köre:

A MAXER Hosting Kft.-vel szerződött, szolgáltatásokat megrendelő partnerek, Érintettek.

 

4.3. Domain tulajdonosváltással kapcsolatos adatkezelés – https:/ / shop.maxer.hu

 

Az adatkezelés célja:

Domain nevek tulajdonosváltása és ahhoz kapcsolódó adminisztratív és technikai szolgáltatások nyújtása az Érintett részére.

Az adatkezelés jogalapja:

Szerződés /  megrendelés teljesítése – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

A kezelt személyes adatok köre:

Az adatkezelés időtartama:

A szerződésben megfogalmazott határidőig vagy legkésőbb a szerződés lejáratát követő 8. év vége.

Személyes adatok címzettjei:

A megismert adatokat az adatkezelő a 8. pontban megjelölt Adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az Adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az Érintett és Társaságunk között a szerződéskötés (domain átregisztráció) nem lehetséges. Az adatok megadása alapfeltétele a szerződés létrejöttének.

Az adatkezeléssel érintettek köre:

A MAXER Hosting Kft.-vel szerződött, szolgáltatásokat megrendelő partnerek, Érintettek, a domainról lemondó Érintett.

 

4.4. Tárhely, VPS, Webmail, felhő tárhely, Nextcloud tárhely ill. kiegészítő szolgáltatások megrendelésével kapcsolatos adatkezelés – https:/ / shop.maxer.hu

 

Az adatkezelés célja:

Tárhely, VPS, Webmail, felhő tárhely, Nextcloud tárhely illetve kiegészítő szolgáltatási szerződéskötés az Érintettel, szolgáltatás nyújtása az Érintett ill. az általa képviselt szervezetek részére.

Az adatkezelés jogalapja:

Szerződés /  megrendelés teljesítése – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

A kezelt személyes adatok köre:

Az adatkezelés időtartama:

A szerződésben megfogalmazott határidőig vagy legkésőbb a szerződés lejáratát követő 8. év vége.

Személyes adatok címzettjei:

A megismert adatokat az Adatkezelő a 8. pontban megjelölt Adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az Adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az Érintett és Társaságunk között a szerződéskötés nem lehetséges. Az adatok megadása alapfeltétele a szerződés létrejöttének.

Az adatkezeléssel érintettek köre:

A MAXER Hosting Kft.-vel szerződött, szolgáltatásokat megrendelő partnerek, Érintettek.

 

4.5. ‘CONTROL CENTER’ alkalmazás igénybevételével kapcsolatos adatkezelés – https:/ /  cc.maxer.hu/

 

Az adatkezelés célja:

CONTROL CENTER szolgáltatás nyújtása az érintettek ill. az általuk képviselt szervezetek részére. A CONTROL CENTER szolgáltatással az megrendelő (Érintett) közvetlenül menedzselheti a domainjét, webtárhelyét.

Az adatkezelés jogalapja:

Szerződés /  megrendelés teljesítése – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

A kezelt személyes adatok köre:

Az adatkezelés időtartama:

A szerződés fennállásáig vagy a felhasználói profil Érintett általi törléséig. A ‘Chat’ funkcióban tárolt adatok törlése 30 nap után automatikusan történik.

Személyes adatok címzettjei:

A megismert adatokat az Adatkezelő a 8. pontban megjelölt Adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az Adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az adatok elmaradása esetén a Felhasználó nem tudja használni a CONTROL CENTER szolgáltatást. Az adatok megadása alapfeltétele a szolgáltatás igénybevételének.

Az adatkezeléssel érintettek köre:

A CONTROL CENTER alkalmazást igénybe vevő érintettek, szerződött partnerei a MAXER Hosting Kft.-nek.

 

4.6. ‘MAXER Webmail’ alkalmazás igénybevételével kapcsolatos adatkezelés – https:/ /  control.maxer.hu/ webmail/

 

Az adatkezelés célja:

MAXER Webmail szolgáltatás nyújtása az Érintettek ill. az általuk képviselt szervezetek részére. A MAXER Webmail szolgáltatással az megrendelő (Érintett) közvetlenül menedzselheti e-mail fiókját és beállításait.

Az adatkezelés jogalapja:

Szerződés /  megrendelés teljesítése – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

A kezelt személyes adatok köre:

Az adatkezelés időtartama:

A szerződés fennállásáig vagy a felhasználói profil Érintett általi törléséig.

Személyes adatok címzettjei:

A megismert adatokat az Adatkezelő a 8. pontban megjelölt Adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az Adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az adatok elmaradása esetén a Felhasználó nem tudja használni a MAXER Webmail szolgáltatást. Az adatok megadása alapfeltétele a szolgáltatás igénybevételének.

Az adatkezeléssel érintettek köre:

A MAXER Webmail alkalmazást igénybe vevő Érintettek, szerződött partnerei a MAXER Hosting Kft.- nek.

 

4.7. Tárhely, VPS, Webmail, felhő tárhely, Nextcloud tárhely ill. kiegészítő szolgáltatások használatával kapcsolatos adatkezelés (az érintett tárhelyén és webmail fiókjában)

 

Az adatkezelés célja:

A tárhely, VPS, Webmail, felhő tárhely és Nextcloud tárhely szolgáltatások során, az Érintett által kezelt és tárolt adatok kezelése.

Az adatkezelés jogalapja:

Szerződés /  megrendelés teljesítése – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont. A szerződés teljesítése során az Adatkezelő a szerződő fél részére rendelkezésre bocsátja a tárhely, VPS és webmail szolgáltatásainak erőforrásait, ahol az Érintettek saját döntésük alapján adatokat (esetleg személyes adatokat) kezelhetnek, tárolhatnak.

A kezelt személyes adatok köre:

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adattároláshoz/ kezeléshez szükséges tárhelyet az Érintett részére a szerződés fennállásáig biztosítja.

Személyes adatok címzettjei:

A megismert adatokat az Adatkezelő a 8. pontban megjelölt Adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az Adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: -

Az adatkezeléssel érintettek köre:

Az Adatkezelő tárhelyén tárolt a szerződött partnerek felhasználói által kezelt adatok érintettjei.

 

4.8. Hibabejelentés /  Ügyfélszolgálat – https:/ / maxer.hu/  weboldalon keresztül

 

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó számára. A webhelyet meglátogató Felhasználó fent megjelölt önként megadott személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a webhely üzenetváltással kapcsolatos szolgáltatásai igénybe vételének lehetővé tétele az érintett Felhasználó számára.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A Felhasználó az üzenetküldő felületen kért adatainak önkéntes megadásával, az ott található adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével és az üzenet önkéntes elküldésével, e-mail útján küldött üzenet esetében az e-mail önkéntes elküldésével járul hozzá a megadott adatai, illetve esetlegesen az üzenetében általa feltüntetett egyéb adatai kezeléséhez.

A kezelt személyes adatok köre:

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli.

Ennek megfelelően az üzenetet küldő Felhasználók esetében az adatkezelés időtartama az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Az Adatkezelő az üzenet megválaszolását/ igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat.

Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítésével törli Adatkezelő az adatokat. Személyes adatok címzettjei:

A megismert adatokat az Adatkezelő a 8. pontban megjelölt Adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az Adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az adatok elmaradása esetén az Adatkezelő nem tud megfelelő kapcsolatot teremteni az Érintettel, ill. az Érintett az Adatkezelővel.

Az adatkezeléssel érintettek köre:

A webhely „Hibabejelentés” menüpontjából elérhető üzenetküldő felületének használatával, vagy e- mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók, érdeklődők.

 

4.9. Telefonos hibabejelentés, ügyfélszolgálat

 

Az adatkezelés célja:

Adatkezelővel történő telefonos kommunikáció lehetővé tétele a Felhasználó számára. Ügyfélszolgálaton lefolytatott beszélgetések rögzítése hiba és panaszbejelentés esetén.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Érintett önkéntes hozzájárulása, jogszabály szerint – és Eht. 141. §,

A Felhasználó a telefonhívás során kért adatainak önkéntes megadásával járul hozzá a megadott adatai és a telefonhívás/ panaszbejelentés során elhangzott egyéb adatai kezeléséhez.

A kezelt személyes adatok köre:

Az adatkezelés időtartama:

Adatkezelő az adatokat a szerződés megszűnése illetve az Eht. 141. § szerint előírt elévülési időtartamig kezeli.

Személyes adatok címzettjei:

A megismert adatokat az Adatkezelő a 8. pontban megjelölt Adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az Adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az adatok elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja fogadni az Érintett telefonhívásait/ panaszbejelentését.

Az adatkezeléssel érintettek köre:

Az Adatkezelő felé telefonos megkeresést intéző érintettek.

 

4.10. Levelezés postai és elektronikus úton

 

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelővel történő postai és elektronikus úton történő kommunikáció lehetővé tétele az Érintett számára. A levelezés során átadott információ, illetve az Érintett önként megadott személyes adatainak kezelése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Az Érintett önkéntes hozzájárulása a postai vagy elektronikus levélben írt üzenete és abban szereplő adatainak kezeléséhez.

A kezelt személyes adatok köre:

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli vagyis a postai vagy elektronikus levelet küldő Érintett esetében az adatkezelés időtartama az üzenet megválaszolásáig, illetve az Érintett igényének teljesítéséig tart. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztéig, illetve az igény teljesítéséig.

Személyes adatok címzettjei:

A megismert adatokat az Adatkezelő a 8. pontban megjelölt Adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az Adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az adatok elmaradása esetén az Adatkezelő nem tud megfelelő kapcsolatot teremteni az Érintettel, ill. az Érintett az Adatkezelővel valamint az Adatkezelő nem tudja teljesíteni az Érintett kérését.

Az adatkezeléssel érintettek köre:

Az Adatkezelőnek postai vagy elektronikus úton üzenetet küldő Érintettek, érdeklődők.

 

4.11. Számla kiállítása (természetes személy érintett esetén)

 

Az adatkezelés célja:

Számla kiállítása a számlafizető részére, jogszabályi előírások teljesítése. A számlázás során a MAXER Hosting Kft. elektronikus számlát állít ki a számlafizető részére.

Az adatkezelés jogalapja:

Jogszabály szerint – 2000. évi C trv. 166. § (1) bekezdés.

A kezelt személyes adatok köre:

Az adatkezelés időtartama:

A számviteli törvényben meghatározott határidőig – 2000. évi C trv. 169. § (2) bekezdés.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének.

Személyes adatok címzettjei:

A megismert adatokat az Adatkezelő a 8. pontban megjelölt Adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az Adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.

Az adatkezeléssel érintettek köre:

Azon érintettek, akik számára számlát állít ki az Adatkezelő.

 

4.12. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés

 

Az adatkezelés célja:

A MAXER Hosting Kft. weboldalain ún. "sütiket" (ideiglenes markerek) használhat, amelyek lehetővé teszik az ezekre való gyorsabb belépést. A "sütik" alatt egy olyan információs adatot értünk, mely csak az egyes ügyfél-munkamenet ideje alatt aktív és amely a gyorsabb azonosítás érdekében a web oldalról az Ügyfél számítógépére kerül. Az Ügyfél mindig kérheti a sütik kikapcsolását, módosítva a böngésző beállításait, ez a kikapcsolás azonban lassíthatja vagy megakadályozhatja az oldal néhány részére való belépést, egyes funkciók használatát.

A használt munkamenet sütik elkerülik, hogy más informatikai eszközökhöz folyamodjunk, melyek az ügyfelek navigációjának titoktartására potenciálisan károsak és nem teszik lehetővé az azonosító személyes adatainak megszerzését.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/ Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Érintett (Felhasználó) önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Felhasználó a webhely böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató és nyilatkozat elfogadásával, illetve a böngészés folytatásával adja meg önkéntes hozzájárulását az adatkezeléshez.

A kezelt személyes adatok köre:

Az információtechnológiai adatkezelés a webhely üzemeltetéséhez használt „sütik” működéséhez és a webtárhely szolgáltató által alkalmazott naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti.

A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok:

Az adatkezelés időtartama:

Munkamenet lezárásáig.

Személyes adatok címzettjei:

A megismert adatokat az Adatkezelő a 8. pontban megjelölt Adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az Adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.

Az adatkezeléssel érintettek köre:

A webhelyet meglátogató minden Felhasználó, a webhelyen elérhető szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

 

4.13. Marketing tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés

 

Az adatkezelés célja: Marketing célú tevékenység megvalósítása a MAXER Hosting Kft. meglévő és lehetséges ügyfelei számára.

Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A kezelt személyes adatok köre: 

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat az adatkezelés visszavonásáig kezeli.

Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az Adatkezelő a 8. pontban megjelölt Adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az Adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái ismerhetik meg.

Az adatkezeléssel érintettek köre:

A MAXER Hosting Kft meglévő és lehetséges ügyfelei.

 

5. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

Ezen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Cégünk az általa vagy szervereinek és hálózatának igénybevételével továbbított információt és adatot kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Cégünk a tudomására jutott bármilyen személyes adatot és azok tartalmának megismerését kizárólag egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok részére teszi lehetővé, ha azok személyes adatok közlése céljából keresik meg Társaságunkat. Cégünk e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

 

6. SÜTIK KEZELÉSE

A süti más néven “cookie” egy a webszerver által küldött, változó tartalmú, betűkből és számokból álló fájl, amely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott ideig tárolódik. A süti engedélyezi a weboldalnak, hogy felismerje a felhasználó eszközét vagy a weboldalon folytatott böngészési előzményét.

A sütik segítenek abban, hogy megismerjük egy adott felhasználó internet használati és weboldal látogatási szokásait. A felhasználó személyét a sütikben tárolt információk alapján nem lehet beazonosítani.

 

A sütik segítségével a Szolgáltató nyilvántarthatja az alábbiakat:

 

Cégünk elsődleges és harmadik féltől származó sütiket használ.

Elsődlegesek a MAXER Hosting Kft. cc.maxer.hu és shop.maxer.hu oldalról származó sütiei. Ezek a következők: maxersid, laravel_session

Harmadik féltől származó sütik a Google Analyticstől származnak: _ga*, _gat*, _gid*

 

7. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HARMADIK ORSZÁGBA, VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ

Társaságunk kizárólag a nemzetközi végződésű domain regisztráció esetén továbbít a regisztrációhoz elengedhetetlen személyes adatokat nemzetközi domain regisztrátor partnerünknek (Dynadot LLC., Instra Corporation Pty Ltd., 101domain GRS Ltd.) illetve az ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) vagyis az internettel kapcsolatos feladatok és a domainnévrendszer működéséért felelős nemzetközi, nonprofit szervezet részére.

 

8. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

Az Adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött Adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.

A címzettek kategóriái:

Magyar (Deninet Kft, ISZT, Webonic Kft.) és nemzetközi domain regisztrátor (Dynadot LLC., Instra Corporation Pty Ltd., 101domain GRS Ltd., ICANN), IT fejlesztő, szerverhosting szolgáltatók (Deninet Kft, Servergarden Kft.), könyvelési /  számviteli szolgáltató (Versio Bt.), elektronikus számlázási szolgáltató (KBOSS Kft.).

 

9. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett jogai:

Az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli):

 1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

 2. kérelmezheti azok helyesbítését,

 3. kérelmezheti azok törlését,

 4. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),

 5. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,

 6. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik Adatkezelőnek továbbítsa cégünk.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk:

Cégünk az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 32. cikkének megfelelően minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

10. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Cégünk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az Adatfeldolgozó által biztosított szervereken találhatók meg. Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),

 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége),

 3. változatlansága igazolható (adatintegritás),

 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Társaságunk és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén – incidenskezelési szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.

 

Az Érintett köteles tudomásul venni, hogy Cégünk a fentiekben leírt biztonsági intézkedések elvégzése ellenére nem vonható felelősségre az olyan előre nem látható okok, mint illetéktelen rendszerbehatolás, harmadik fél által okozott üzemzavar, környezeti katasztrófa, szándékos rongálás stb. esetén a személyes adatok harmadik félhez kerülésében vagy az adatok elvesztésében. Az Érintett ilyen esetekben nem élhet kártérítési igénnyel.

 

11. FELELŐSSÉG A TÁROLT ILLETVE ÁTVITT ADATOKÉRT

Cégünk a webtárhely, email tárhely, VPS, cloud tárhely, Nextcloud felhő tárhely szolgáltatások igénybevételekor a Felhasználó vagy megbízottja által a MAXER Hosting Kft. szerverein és/ vagy eszközein átvitt és tárolt adatok tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. A VPS-re, cloud tárhelyre, webtárhelyre és Nextcloud felhő tárhelyre a Felhasználó vagy megbízottja alkalmazásokat telepíthet, de ezen alkalmazások felett a MAXER Hosting Kft-nek nincs közvetlen kontrollja és nem vállal felelősséget a helyes működésükért. Társaságunk nem vállal felelősséget a Felhasználó vagy megbízottja által a MAXER Hosting Kft szerverein telepített alkalmazások helytelen működéséből adódó adatveszteségért és károkért. Ha harmadik személy a MAXER Hosting Kft. ellen eljárást indít a Felhasználó vagy megbízottja által a Társaságunk eszközein tárolt adatok tartalma miatt, úgy a Felhasználónak kötelessége Cégünk helyében az ügymenet során eljárni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy köteles az eljárás költségeit viselni, beleértve az eljárás eredményeként megállapított bűntetéseket, díjakat és az esetleges kártérítést is.

 

Társaságunk az Internet működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, és harmadik fél által okozott üzemzavarért semmilyen felelősséget nem vállal.

 

MAXER Hosting Kft. a szerverein elhelyezett adatokról, fájlokról és beállításokról - a biztonságos szolgáltatás részeként vagy kiegészítő szolgáltatás keretén belül - rendszeres időközönként biztonsági mentést készít. Cégünk a tőle jogosan elvárható mértékben mindent megtesz az Érintett személyes adatainak védelméért, azonban nem tud garanciát vállalni a szervereken elhelyezett adatok teljes biztonságáért, főleg azokat az eseteket figyelembe véve, amelyek előre nem láthatóak, vagy illetéktelen rendszerbehatolás, szándékos rongálás, vis maior, stb. miatt következnek be. Társaságunk az esetleges adatvesztésből eredő károkért felelősséget nem vállal. Mindemellett felhívjuk a Felhasználó vagy megbízottja figyelmét, hogy a szerveren tárolt adatokról, fájlokról rendszeres, saját eszközökön történő mentés készítése kiemelten fontos.

 

Társaságunkat nem terheli felelősség abban az esetben sem, ha Felhasználó vagy megbízottja nem szakszerűen, nem a műszaki és szakmai előírásoknak megfelelően kezelik a Cégünk által nyújtott vagy használatra átengedett szolgáltatásait.

 

11.1 Felelősség a tárolt illetve átvitt személyes adatokért

 

Az Érintett tudomásul veszi, hogy az ebben a dokumentumban meghatározott személyes adatokon túl Társaságunk egyéb személyes adatot nem tárol az Érintettről. Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználónak vagy megbízottjának lehetősége van egyes szolgáltatások - mint pl. webtárhely, VPS, cloud tárhely, email tárhely, Nextcloud felhő tárhely - keretében személyes adatokat tárolni és továbbítani Cégünk eszközein. Felhasználó teljes körű felelősséget vállal Cégünk rendszerén és eszközein (pl.: webtárhely szolgáltatás, VPS, felhő tárhely, Nextcloud felhő tárhely, email tárhely) tárolt adatok jogszerűségéért, így különösen azért, hogy az harmadik személynek a jogát semmilyen módon nem sérti.

 

Felhasználó kijelenti, hogy ha személyes adatokat tárol egy Szolgáltatás keretében a MAXER Hosting Kft hardver eszközein, annak biztonságáért és törvényes felhasználásáért kizárólag őmaga felel, mint Adatkezelő, tekintettel arra, hogy ezen adatoknak a Rendszerben történő rögzítése, módosítása, továbbítása, illetve esetleges más adatkezelési cselekmények kizárólag Felhasználó, illetve a Felhasználó által a Rendszerhez történő hozzáférésre feljogosított személyek döntésén alapulnak. Szolgáltató tevékenysége ez esetben technikai jellegű (adatfeldolgozói) tevékenység, mely teljes egészében Felhasználó kontrollja alatt áll, így a személyes adatok kezeléséért való felelősség kizárólag Felhasználót terheli. A Felhasználó az adatkezelést a saját Adatkezelési szabályzatának, a MAXER Hosting Kft. Általános Szerződési Feltételeinek és a jogi előírásoknak megfelelően végzi. Egyúttal elfogadja Társaságunk adatkezelésre vonatkozó, az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feltételeit a szolgáltatás használatával.

A különleges (érzékeny) adatokat érintő adatkezelésről a MAXER Hosting Kft. az Általános Szerződési Feltételeiben ad további tájékoztatást.

 

12. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

Az Érintett kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül. Amennyiben az információ átadás az Érintett részére 30 napon belül nem valósítható meg, a megkereséstől számított 30 napon belül értesítést küldünk az Érintett részére és az értesítést követő 2 hónapon belül az Érintett által kért információkat az Érintett részére átadjuk. Az Érintetteknek a lenti jogok teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük.

 

Tájékoztatáshoz való jog:

Cégünk megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15– 22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsa.

 

A tájékozódáshoz való jog írásban, a 3. pontban megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az Érintett kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben cégünk munkatársainak kétsége támad az Érintett személyazonossága felől, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük.

 

Az Érintett hozzáféréshez való joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, az Érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő, a felsorolásban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli)

címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,

 

A fentieken túlmenően személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

 

Helyesbítés joga:

E jog értelmében az Érintett kérheti a cégünk által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

Törléshez való jog:

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:

 1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,

 2. az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az  adatkezelésnek nincs más jogalapja,

 3. az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

 4. a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg,

 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célokból szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,

 2. a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,

 3. a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján,

 4. vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén, tehát ha:

 1. a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését,

 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy

 4. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.

 

Adathordozáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa. Cégünk word vagy excel formátumban tudja teljesíteni az Érintett ilyen kérését.

 

Tiltakozás joga:

Ha a személyes adatok kezelése jogos érdek alapján történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. A személyes adatok jogos érdek alapján történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

 

Visszavonás joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Eljárási szabályok:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

 

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az Adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az Adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az Adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több Adatkezelő vagy több Adatfeldolgozó vagy mind az Adatkezelő mind az Adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás:

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/ C.

Levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu