Adatvédelmi Szabályzat

1. Az adatkezelő neve, székhelye, elérhetőségi adatai

Cégnév:
Székhely:
Ügyfélszolgálati cím:
Levelezési cím:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
A Szolgáltató hivatalos weboldala:
E-mail:
Telefonszám:
Fax:
MAXER Hosting Kft.
9024 Győr, Répce u. 24.
1134 Budapest, Lehel u. 4./c
1134 Budapest, Lehel u. 4./c
08-09-013763
13670452-2-08
https://maxer.hu
support@maxer.hu
(+36) 1 257 9913
(+36) 1 700 1951

2. Általános jellegű tájékoztatás

Jelen adatvédelmi szabályzat célja a MAXER Hosting Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltatást igénybe vevő egyéni, vagy üzleti megrendelő (a továbbiakban: Előfizető), az Előfizető által a Szolgáltatás megrendelése során a díjak megfizetőjeként megnevezett számlafizető (a továbbiakban: Számlafizető), az Előfizető által a Szolgáltatás megrendelése során technikai kapcsolattartóként megjelölt személy (a továbbiakban: Kapcsolattartó), a Szolgáltató honlapjára látogatók, valamint a Szolgáltató honlapján található egyes funkciókat használók (a továbbiakban: Felhasználó), (Előfizető, Számlafizető, Kapcsolattartó és Felhasználó a továbbiakban együtt: Ügyfél) személyes adatainál alkalmazott kezelési mód leírása. A jelen dokumentum a Szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződési feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi, valamennyi Ügyfél a szerződés megkötésekor, vagy a https://maxer.hu/ és az ehhez kapcsolódó harmadik szintű oldalakhoz vagy domainekhez való regisztrációval az abban foglaltakat megismeri és elfogadja.

A Szolgáltató az Ügyfél személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (“Grt.”) és a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (“Ekertv.”), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések alapján jár el.

3. Fogalom meghatározások:

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, zárolása, törlése és megsemmisítése

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet

4. Az adatkezelés elvei:

Az adatkezelésre az Ügyfél önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ügyfél kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során átadott személyes adataik kezelésre, felhasználásra kerüljenek a 7. pontban meghatározott céloknak megfelelően.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható.

5. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél az egyes adattípusok és felhasználási célok tekintetében a 7. pont szerinti módon adja meg.

6. A kezelt adatok köre:

Felhasználó vonatkozásában kezelt adatok köre
- Felhasználó IP címe;
- látogatás ideje;
- forrás URL;
- az Ügyfél számítógépének beállításától függően a böngésző és az operációs rendszer típusa.

Az Előfizető vonatkozásában kezelt adatok köre
- Felhasználó vonatkozásában kezelt adatok;
- név;
- telefonszám;
- e-mail cím;
- magánszemélyek esetén személyi igazolvány száma;
- jogi személyek esetében adószám;
- lakcím (utcanév, házszám, település, irányítószám).

A Számlafizető vonatkozásában kezelt adatok köre
- Felhasználó vonatkozásában kezelt adatok;
- név;
- telefonszám;
- e-mail cím;
- számlázási cím (utcanév, házszám, település, irányítószám).

A Kapcsolattartó vonatkozásában kezelt adatok köre
- Felhasználó vonatkozásában kezelt adatok;
- név;
- telefonszám;
- e-mail cím;
- lakcím (utcanév, házszám, település, irányítószám).

Hírlevélre feliratkozás során kezelt adatok köre
- a Felhasználó vonatkozásában kezelt adatok;
- e-mail cím.


„Control Center” funckiót használó vonatkozásában kezelt adatok köre
- a Ügyfél vonatkozásában kezelt adatok;
- a kapcsolat során megjelenített név;
- e-mail cím;
- a funkció használatának időpontja;
- a kapcsolat során lebonyolított kommunikáció..

Ügyfélszolgálat/Hibajelentés funckiót használó vonatkozásában kezelt adatok köre
- Felhasználó vonatkozásában kezelt adatok
- név;
- telefonszám;
- e-mail cím;
- domain név.

Telefonbeszélgetés során rögzített személyes adatok kezelése
- név;
- telefonszám;
- hívás időadatai;
- telefonbeszélgetés során elhangzottak.

7. Az adatkezelés célja

Szolgáltató saját döntése alapján karbantartást, módosítást végezhet a Rendszeren, amely a Szolgáltatás változását is eredményezheti. Felek rögzítik, hogy a Rendszer módosítása nem szolgáltat alapot arra, hogy annak alapján szerződésszegést, vagy hibás teljesítést állapítsanak meg.

7. Támogatás

- jognyilatkozatok megtételének, tartalmának utólagos bizonyítása;
- az Előfizető azonosítása, Előfizető és a Szolgáltató között létrejött szolgáltatási tevékenységre vonatkozó szerződés teljesítése, végrehajtása, a szerződés alapján vállalt szolgáltatás nyújtása, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása, a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése,  behajtása és értékesítése, illetve információ és segítségnyújtás a Szolgáltatással kapcsolatban. Az e körben történő adatkezeléshez való hozzájárulást Előfizető a 2. pontban hivatkozottak szerint, az Általános szerződési feltételek elfogadásával, illetve az ott meghatározott oldalakhoz vagy domainekhez való regisztrációval adja meg.
- a Számlafizető azonosítása, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása, a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése,  behajtása és értékesítése, számlák megküldése.
- kapcsolattartó azonosítása, Előfizető és a Szolgáltató között létrejött szolgáltatási tevékenységre vonatkozó szerződés teljesítése, végrehajtása, a szerződés alapján vállalt szolgáltatás nyújtása, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása, a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése,  behajtása és értékesítése, illetve információ és segítségnyújtás a Szolgáltatással kapcsolatban, Előfizetővel való kapcsolatfelvétel.
- az „Ügyfélszolgálat/ Hibajelentés” funckiót használó Ügyfelek azonosítása, információ és segítségnyújtás a  Szolgáltatásokkal, Szolgáltató által kezelt weboldalakkal kapcsolatban.
- a Control Center” funkciót használó Előfizetők azonosítása, információ és segítségnyújtás a  Szolgáltatásokkal, Szolgáltató által kezelt weboldalakkal kapcsolatban.
- külön hozzájárulás esetén a Maxer Klub tag Előfizető Szolgáltató általi marketing célból történő megkeresése, elektronikus úton hírlevelek, promóciós anyagok megküldése, kedvezményekről, illetve az aktuális ajánlatokról történő tájékoztatás. A Klubtag Előfizető az ilyen célú megkereséshez és adatkezeléshez a „Feliratkozás hírlevélre” menüpont elfogadásával járul hozzá. A Előfizető által e körben megadott hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Az Előfizető által megadott személyes adatokról Szolgáltató nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonását követően a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát a nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére reklám a továbbiakban nem közölhető.

A Szolgáltató személyes adatot kizárólag a jelen pontban meghatározott célból kezeli a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A Szolgáltató csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az Ügyfél előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén adható át, kivéve a követelésérvényesítés és jogviták rendezése céljábó igénybe vett vállalkozók, megbízottak részére történő adattovábbítás esetét. Ez nem vonatkozik az esetleges, jogszabály alapján kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő csak a fentebb meghatározott konkrét cél eléréséhez szükséges mértékben gyűjt információkat. Az információt e konkrét céltól eltérő célból nem lehet újból felhasználni. A Szolgáltató nem adja ki harmadik személyeknek az Ügyfél személyes vagy személyhez fűződő adatait direkt marketing célokra.

8. Az adatkezelés időtartama

Szolgáltató a személyes adatokat legkésőbb a Szolgáltató és az Előfizető közötti szerződéses jogviszony, illetve a szerződésből származó követelés megszűnéséig vagy jogvita esetén a vonatkozó eljárás(ok) befejezéséig, vagy amennyiben az esetlegesen felmerülő igények elévülése később következik be, úgy az elévülési idő végéig kezelhetőek.

A Szolgáltató a hírlevelére feliratkozók vonatkozásában kezelt adatokat addig használja fel hírlevelek kiküldésére, míg az Ügyfél a hírlevélküldéshez adott hozzájárulását vissza nem vonja.  A Szolgáltató hírleveléi az azokban található „leiratkozás” linken keresztül mondhatók le.

9. A személyes adatok törlése

A törlési igényt e-mailben, vagy postai úton az 1. pontban meghatározott címre kell eljuttatni.  
Az Ügyfél önkéntes döntése alapján, zárolás vagy törlés iránti kérelmének beérkezésétől számított 30 napon belül törli az Adatkezelő az adatokat, vagy a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait közli az Ügyféllel.

A Szolgáltató mindaddig nem törli az Előfizető, Számlafizető, valamint a Kapcsolattartóadatait, amíg a 8. pontban foglalt adatkezelés fennáll.

10. Sütik (cookie-k)

A Szolgáltató weboldalain ún. "sütiket" (ideiglenes markerek) használhat, amelyek lehetővé teszik az ezekre való gyorsabb belépést. A "sütik" alatt egy olyan információs adatot értünk, mely csak az egyes ügyfél-munkamenet ideje alatt aktív és amely a gyorsabb azonosítás érdekében a web oldalról az Ügyfél számítógépére kerül. Az Ügyfél mindig kérheti a sütik kikapcsolását, módosítva a böngésző beállításait, ez a kikapcsolás azonban lassíthatja vagy megakadályozhatja az oldal néhány részére való belépést, egyes funkciók használatát.

A használt munkamenet sütik elkerülik, hogy más informatikai eszközökhöz folyamodjunk, melyek az ügyfelek navigációjának titoktartására potenciálisan károsak és nem teszik lehetővé az azonosító személyes adatainak megszerzését. Szolgáltató süti kezelési gyakorlata részletesen a Szolgáltató honlapjain elérhető „Sütik kezelése” menüpont alatt érhető el.

11. Adattovábbítás és tárolás a Szolgáltató rendszereibe/rendszereiben az Ügyfél által

Az Ügyfél a megfelelő belépéssel, jelszóval és a kapcsolódó FTP programok segítségével önállóan rögzít, illetve tárol személyes adatot a Szolgáltató rendszereiben. A Szolgáltató nem végez és nem is végezhet semmilyen ellenőrzést ezeken az információkon, így Ügyfél kötelezi magát a bevitt adatok megóvására és a személyes adatok védelmének tárgyában hozott rendelkezések megtartására.

12. Harmadik fél weboldalai és szolgáltatásai

A Szolgáltató weboldalain más weboldalak hipertext csatlakozásai találhatók meg, melyek célja a Felhasználók informálása, a jobb és átfogóbb Szolgáltatás nyújtása. A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az olyan weboldalak tartalmáért, melyekre a Felhasználóknak saját oldalukon keresztül esetlegesen be kell lépniük. Egy másik website felé elhelyezett link nem jelenti a Szolgáltató részéről a felelősség elfogadását e website-okkal kapcsolatosan.

13. Az információk biztonsága

A Szolgáltató által összegyűjtött információ rögzítésre kerül és olyan biztonságos szerkezetben kerül tárolásra, melyekhez a hozzáférés csak engedéllyel rendelkező személy részére lehetséges. A Szolgáltatások karbantartása folyamatos annak érdekében, hogy az esetleges biztonsági kockázatokat ellenőrizzék és biztosítsák az összegyűjtött információ az illetéktelen harmadik fél esetleges behatolásától való védelmét.

A Szolgáltató az alkalmazandó és az Európai Unióban érvényben lévő törvényekben és szabályozásokban megadott valamennyi biztonsági intézkedést betartja és alkalmazza az Ügyfelek személyes adatainak védelme érdekében, lehetőség szerint minimumra csökkentve ezzel az Ügyfelek személyes adataihoz való engedély nélküli hozzáféréseket.

14. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az Ügyfél a Szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő akár egyetlen alkalommal történő látogatásával vagy használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot az abban szereplő esetleges változásokkal és módosításokkal együtt.

15. Az Ügyfelek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adatai kezeléséről az Ügyfél tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelem írásban az 19. pontban megjelölt címekre nyújtható be, amelyre az érintett a Szolgáltatótól a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül választ kap. Az Ügyfelek kérhetik személyes adataik helyesbítését, illetve törlését a jelen pontban leírtak szerint.

16. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Ügyfél jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján az  illetékes bíróság előtt gyakorolhatja, valamint bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, posta cím:1530  Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: http://naih.hu) segítségét is.

17. Kapcsolat

Minden kérvényt az 1. pontban megjelölt címekre kell benyújtani.
Ügyfélszolgálat: https://maxer.hu/ugyfelszolgalat.php
Székhely: 9024 Győr, Répce u. 24.